// Publicis Merchant // konec Publicis
  1.                    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1                Všeobecné stiahnutie. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. To znamená, že sme povinní si navzájom uhradiť všetko, čo sme si na základe zrušenej Zmluvy poskytli, vrátane vašich nákladov na doručenie. Právo na odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach, alebo ak to vyžaduje zákon.

6.2                Zákonné právo spotrebiteľa. Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní, a to:

6.2.1          od dátumu prijatia Tovaru,

6.2.2          v prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa niekoľko druhov Tovaru alebo dodávku niekoľkých častí, odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru,

6.2.3          v prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné opakované dodávky Tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky Tovaru;

ale len vtedy, ak neexistuje osobitný prípad, kedy je odstúpenie od zmluvy vylúčené (pozri bod 6.5 nižšie).

6.3                Zmluvné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Okrem toho, ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy skôr, a to kedykoľvek odo dňa uzavretia Zmluvy do dňa odoslania Tovaru, o čom vás budeme informovať.

6.4                Naše právo odstúpiť od zmluvy. Máme právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy až do okamihu odoslania Tovaru. Pred odstúpením od Zmluvy vás budeme vždy kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe a dôvodoch, ktoré nás k tomu viedli.

6.5                Nemožnosť odstúpiť od zmluvy. Nemáte zákonné právo odstúpiť od zmluvy, najmä v prípade zmlúv:

6.5.1          dodanie potravín, nápojov alebo iného tovaru všeobecnej spotreby do domu spotrebiteľa alebo na iné miesto určené spotrebiteľom,

6.5.2          uzavreté pri používaní predajných automatov alebo automatizovaných obchodných zariadení

6.5.3          za dodanie Tovaru, ktorým sú alkoholické nápoje, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;

6.5.4          pri dodaní Tovaru, ktorý bol prispôsobený vašim želaniam alebo pre vašu osobu (napr. gravírovanie fľaše atď.),

6.5.5          dodanie Tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol vyňatý z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,

6.5.6          pri dodaní Tovaru podliehajúceho skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom,

6.5.7          dodanie Tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

6.5.8          iné, ak tak ustanovuje zákon.

6.6                Spôsob odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ vám vzniklo právo na odstúpenie od Zmluvy a chcete skutočne odstúpiť od Zmluvy, môžete tak urobiť jednostranným právnym úkonom, ktorý nám doručíte, najlepšie vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sa nachádza na Portáli na adrese a jeho odoslaním

6.6.1          e-mailom na e-mailovú adresu info@spinkids.sk ; alebo

6.6.2          písomne na adresu našej pobočky.

Pri odstúpení od zmluvy odporúčame uviesť najmä číslo objednávky, špecifikáciu Tovaru, od ktorého odstupujete, dátum nákupu a dátum dodania a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru. Zásielky, z ktorých nebude zrejmé, prečo nám boli zaslané, budú bez ďalšieho vrátené odosielateľovi.

6.7                Zachovanie časového limitu. Ak ste spotrebiteľ, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám odstúpenie od zmluvy zašlete v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.8                Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od Zmluvy, ste povinní nám Tovar vrátiť na vlastné náklady, najlepšie súčasne s odstúpením od Zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia, najlepšie zaslaním Tovaru na adresu našej prevádzky.

6.9                Stav tovaru pri vrátení. Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, nenosený a bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale (upozorňujeme, že ak je pôvodný obal, ktorý má zabezpečiť hygienické vlastnosti Tovaru, poškodený, nie je možné odstúpiť od zmluvy o dodaní takéhoto Tovaru v súlade s vyššie uvedeným bodom 6.5). Taktiež ste povinní vrátiť nám všetky darčeky a bonusy, ak ste ich od nás dostali na základe Zmluvy v súvislosti s kúpou Tovaru.

6.10            Vrátenie finančných prostriedkov po odstúpení od zmluvy. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od Zmluvy, vrátime vám všetky zaplatené peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia vášho odstúpenia od Zmluvy, nie však skôr, ako nám vrátite Tovar alebo predložíte dôkaz o tom, že nám bol Tovar zaslaný. Vrátime vám len náklady zaplatené za doručenie Tovaru podľa sadzby najlacnejšieho porovnateľného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame. Ak sa hodnota vráteného Tovaru zníži v dôsledku zaobchádzania s ním inak, ako je to potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, vrátenie peňazí sa zníži o sumu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru. Finančné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás dostali, alebo iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, za predpokladu, že vám tým nevzniknú dodatočné náklady.

  1.                    SŤAŽNOSTI

7.1                Postup pri podávaní sťažností. Podmienky reklamácie dodaného Tovaru nájdete v Reklamačnom poriadku, ktorý sa nachádza na Portáli, konkrétne na adrese: https://spinkids.sk/info/vratenie-tovaru-a-reklamacia. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.