// Publicis Merchant // konec Publicis

PODMIENKY A USTANOVENIA

1.      VŠEOBECNÉ OPATRENIA

1.1 Identifikácia strany. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Framee International s.r.o., IČO: 25764411 (ďalej len "my") a vami ako našim zákazníkom (ďalej len "vy" alebo "zákazník").

1.2 Definícia. V týchto podmienkach sa používajú nasledujúce pojmy, ktorých význam je uvedený nižšie:

1.3 Cenou sa rozumie cena, ktorú ste nám povinný zaplatiť za dodanie Tovaru vrátane poplatku za zvolený spôsob dopravy a platby za Tovar, ktorá bude zhrnutá v Objednávke.

1.3.1 Portálom sa rozumie náš webový portál spinkids.sk, kde si môžete pozrieť našu ponuku.

1.3.2 Podmienkami sa rozumejú tieto obchodné podmienky spoločnosti Framee International s.r.o.

1.3.3 Zmluvou sa rozumie zmluva o kúpe hnuteľnej veci, na základe ktorej vám dodáme objednaný Tovar a vy ste povinný zaplatiť nám Cenu. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

1.3.4 Reklamačným poriadkom sa rozumejú podmienky reklamácie Tovaru. Reklamačný poriadok sa považuje za súčasť týchto podmienok.

1.3.5 Tovarom sa rozumejú jednotlivé produkty, ktoré nájdete v našej ponuke na portáli. Predaj vybraného tovaru môže byť podmienený tým, že vy alebo osoba, ktorá za vás koná, ste plnoletí, t. j. zvyčajne 18 rokov.

1.3.6 Prevádzkou je naša prevádzka Framee International s.r.o. Dopravní 500/9, 104 00 Praha.

1.3.7 Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 89/2013 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3.8 Vybavovanie sťažností. Všetky vaše prípadné návrhy a sťažnosti budú riešené prostredníctvom e-mailovej adresy zákazníckej podpory info@spinkids.sk.

2.      INFORMÁCIE O POVAHE ZMLUVY, KTORÁ SA MÁ UZAVRIEŤ

2.1 Aby sme splnili naše zákonné povinnosti, nižšie uvádzame informácie, ktoré sme vám povinní poskytnúť pred uzavretím zmluvy s nami.

2.2 Náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku. Za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých s vami jednáme a uzatvárame Zmluvu, neúčtujeme žiadne náklady nad rámec Ceny. Nebudeme vám teda účtovať žiadne poplatky za komunikáciu s vami prostredníctvom internetu alebo telefónu. To samozrejme nevylučuje, že váš poskytovateľ internetových služieb, poskytovateľ telefonických služieb atď. vám môže účtovať poplatky za prístup na Portál, komunikáciu s nami atď.

2.3 Dozorné orgány. Dozorné orgány, ktoré dohliadajú na našu činnosť a na ktoré sa môžete obrátiť v prípade sťažností, sú Česká obchodná inšpekcia, príslušný živnostenský úrad a Úrad na ochranu osobných údajov. Na úrovni EÚ sa so svojou sťažnosťou môžete obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky.

2.4 Mimosúdne riešenie sporov. V prípade, že ste spotrebiteľ a medzi nami a vami vznikne spotrebiteľský spor zo Zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môžete podať návrh na mimosúdne riešenie sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.

2.5 Zachovanie zmluvy. Bude vám zaslané potvrdenie o úspešnom prijatí vašej objednávky, ktoré spolu s týmito podmienkami predstavuje text zmluvy. Webový formulár objednávky, potvrdenie objednávky a tieto podmienky si môžete uložiť a vytlačiť. Zmluva, ktorú s vami uzavrieme, bude uchovávaná v elektronickej forme pre naše interné účely, a preto k nej nie je možné získať prístup.

2.6 Jazyk zmluvy. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2.7 Kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy a oprave údajov. Náš portál vám umožňuje uzavrieť zmluvu medzi nami a vami prostredníctvom interaktívneho webového rozhrania a vyplnením webového formulára. Údaje zadané vo webovom formulári môžete pred jeho odoslaním skontrolovať, zmeniť a opraviť.

2.8 Kódex správania. Pri poskytovaní našich služieb konáme v súlade s platnými zákonmi a v súlade s našimi internými zásadami ochrany osobných údajov. Tieto interné zásady nie sú verejne dostupné.

3. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVÁRANIE ZMLÚV

3.1 Ponuka tovaru. Na našom portáli zverejňujeme sortiment Tovaru, na ktorý je možné vystaviť Objednávku. Na základe Objednávky bude medzi vami a nami uzatvorená Zmluva. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť ponuku Tovaru.

3.2 Prijatie našej ponuky. Úspešným odoslaním objednávky prostredníctvom portálu dôjde k prijatiu našej ponuky, a teda k uzavretiu zmluvy medzi nami a vami. Prijatie našej ponuky so zmenou alebo odchýlkou nie je možné a považuje sa za protinávrh z vašej strany. Potvrdenie o úspešnom odoslaní Objednávky vám zašleme v súlade s bodom 3.4 nižšie.

3.3 Tovar na vyžiadanie. Niekedy nemusíme byť schopní zaručiť okamžitú dostupnosť Tovaru. V prípade, že je konkrétny Tovar označený ako "Na vyžiadanie", dostupnosť Tovaru, a teda možnosť podania Objednávky, bude potvrdená na základe vašej žiadosti zaslaním ďalších informácií o dostupnosti Tovaru. Ak bude Tovar opäť dostupný, budeme vás o tom informovať e-mailom, ktorý nám na tento účel poskytnete.

3.4 Kontrola Objednávky. Pred odoslaním objednávky budete môcť skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané údaje. Automaticky sa vám vygeneruje potvrdenie o úspešnom odoslaní a našom prijatí Objednávky, ktoré spolu s týmito Podmienkami tvorí text Zmluvy.

3.5 Zrušenie objednávky. Objednávku môžete zrušiť, kým ju nepotvrdíme. Zrušenie Objednávky po uzavretí Zmluvy je možné len po vzájomnej predchádzajúcej dohode a za podmienok, ktoré sme si vzájomne dohodli.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena. Ceny uvedené na našej webovej stránke sú vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena bude pre vás jasne zhrnutá v objednávke alebo v potvrdení objednávky. Pripomíname, že k cene Tovaru bude pripočítaná cena podľa druhu dopravy a spôsobu platby, ktorý ste si vybrali. Nevyžadujeme žiadne zálohy.

4.2 Spôsoby platby. Cenu uvedenú v objednávke môžete zaplatiť spôsobmi zobrazenými v rozhraní objednávky na našom portáli. Ak nie je uvedené inak, je možné použiť nasledujúce spôsoby platby:

4.2.1 GoPay (kreditné karty, priame bankové kanály, elektronické peňaženky), dobierka, bankový prevod (môžeme ho vypnúť)

4.3 Čas na platbu. Cenu prosím uhraďte pred dodaním Tovaru alebo pri prevzatí Tovaru, v niektorých prípadoch neskôr v dohodnutej lehote, podľa dohodnutého spôsobu platby. Ak má byť Cena uhradená pred dodaním Tovaru, ste povinní ju uhradiť do 14 dní od uzavretia Zmluvy podľa pokynov uvedených v potvrdení Objednávky. Ak sa Cena platí prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, uhradí sa pripísaním peňažnej sumy na náš účet u poskytovateľa platobných služieb.

5.      DODANIE TOVARU

5.1 Spôsoby doručenia. Spôsoby doručenia Tovaru, ktoré si ako zákazník vyberiete, nájdete vrátane cien jednotlivých druhov dopravy na Portáli, konkrétne na adrese: https://spinkids.cz/info/doprava-platba. Tovar doručujeme len na území Českej republiky.

5.2 Nadobudnutie vlastníctva. Vlastníkom Tovaru, ktorý vám dodáme, sa stávate po prevzatí Tovaru.

5.3 Dodacie lehoty. Tovar bude dodaný čo najskôr, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od zaplatenia Ceny alebo vystavenia Objednávky, v závislosti od zvoleného spôsobu platby; doba dodania sa môže líšiť v závislosti od podmienok zvoleného spôsobu doručenia. Tovar sa považuje za dodaný momentom doručenia na adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.

5.4 Prijatie tovaru. Zákazník je povinný prevziať objednaný Tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste v závislosti od spôsobu dodania. Ak má Tovar doručiť dopravca, Zákazník je povinný prevziať Tovar na mieste určenia. V prípade neprevzatia Tovaru sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy a požadovať úhradu nákladov na dodanie Tovaru, ak neboli uhradené pred dodaním Tovaru. Ak vám Tovar opätovne doručíme po tom, čo ste ho neprevzali, máme nárok na úhradu nákladov spojených s opätovným doručením.

5.5 Kontrola tovaru. Uistite sa, že Tovar bol riadne skontrolovaný ihneď po prevzatí. Ak sa zistí mechanické poškodenie obalu Tovaru, odporúčame spísať záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, aby sa uľahčila prípadná reklamácia. Podpísaním dodacieho listu dopravcu súhlasíte s prevzatím Tovaru a potvrdzujete, že Tovar bol doručený mechanicky nepoškodený. Pred podpisom preto dôkladne skontrolujte obal. Podmienky prevzatia Tovaru sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného dopravcu.

5.6 Nebezpečenstvo poškodenia. Ak ste spotrebiteľ, riziko poškodenia Tovaru prechádza na vás pri prevzatí Tovaru. V prípade, že vám bude Tovar doručený poškodený, ste povinní nás o tom bezodkladne a prednostne informovať:

5.6.1 e-mailom na info@spinkids.sk,

5.6.2 telefonicky na telefónnom čísle +421 905 901 708 a ďalej postupujte podľa uvedených pokynov.

V prípade, že pri preberaní Tovaru zistíte poškodenie zásielky, ste povinný pri preberaní Tovaru informovať o poškodení nielen nás, ale aj dopravcu. Pred prevzatím poškodenej zásielky môžete požiadať dopravcu o jej vybalenie, pričom ak zistíte, že Tovar je poškodený, nie ste povinný ho od dopravcu prevziať.

5.7 Poškodenie Tovaru počas prepravy podnikateľom. Ak ste podnikateľ a Tovar má byť doručený dopravcom, nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na vás pri doručení Tovaru tomuto dopravcovi. Ak dôjde k poškodeniu Tovaru po prechode nebezpečenstva škody, nenesieme zaň zodpovednosť a poškodenie Tovaru nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť celkovú cenu a na vašu povinnosť prevziať Tovar. V prípade, že Vám bude Tovar doručený poškodený, musíte si škodu na Tovare bezodkladne uplatniť u dopravcu.

5.8 Balenie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, Tovar bude zabalený spôsobom vhodným na jeho uchovanie a ochranu.

6.      ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Všeobecne o odstúpení. Odstúpením od uzavretej zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. To znamená, že sme povinní si navzájom uhradiť všetko, čo sme si na základe zrušenej Zmluvy poskytli, vrátane vašich nákladov na doručenie. Právo na odstúpenie od Zmluvy je možné uplatniť za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach, alebo ak to vyžaduje zákon.

6.2 Zákonné právo spotrebiteľa. Ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 dní, a to:

6.2.1 od dátumu prijatia Tovaru,

6.2.2 v prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa niekoľko druhov Tovaru alebo dodávku niekoľkých častí, odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru,

6.2.3 v prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné opakované dodávky Tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky Tovaru;

ale len vtedy, ak neexistuje osobitný prípad, kedy je odstúpenie od zmluvy vylúčené (pozri bod 6.5 nižšie).

6.3 Zmluvné právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Okrem toho, ak ste spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy skôr, a to kedykoľvek odo dňa uzavretia Zmluvy do dňa odoslania Tovaru, o čom vás budeme informovať.

6.4 Naše právo odstúpiť od zmluvy. Máme právo kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy až do okamihu odoslania Tovaru. Pred odstúpením od Zmluvy vás budeme vždy kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe a dôvodoch, ktoré nás k tomu viedli.

6.5 Nemožnosť odstúpiť od zmluvy. Nemáte zákonné právo odstúpiť od zmluvy, najmä v prípade zmlúv:

6.5.1 dodanie potravín, nápojov alebo iného tovaru bežnej spotreby do domu spotrebiteľa alebo na iné miesto určené spotrebiteľom,

6.5.2 uzavreté pri používaní predajných automatov alebo automatizovaných obchodných zariadení

6.5.3 za dodanie Tovaru, ktorým sú alkoholické nápoje, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena podlieha výkyvom na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;

6.5.4 pri dodaní Tovar, ktorý bol prispôsobený vašim želaniam alebo pre vašu osobu (napr. gravírovanie fľaše atď.),

6.5.5 dodanie Tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol vyňatý z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,

6.5.6 pri dodaní Tovaru podliehajúceho skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným Tovarom,

6.5.7 dodanie Tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

6.5.8 iné, ak tak ustanovuje zákon.

6.6 Spôsob odstúpenia od zmluvy. Ak máte právo odstúpiť od Zmluvy a chcete skutočne odstúpiť od Zmluvy, môžete tak urobiť jednostranným právnym úkonom, ktorý nám doručíte, najlepšie vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, ktorý sa nachádza na Portáli na adrese

6.6.1 e-mailom na adresu info@spinkids.sk; alebo

6.6.2 písomne na adresu našej Pobočky.

Pri odstúpení od zmluvy odporúčame uviesť najmä číslo objednávky, špecifikáciu Tovaru, od ktorého odstupujete, dátum nákupu a dátum dodania a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru. Zásielky, z ktorých nebude zrejmé, prečo nám boli zaslané, budú bez ďalšieho vrátené odosielateľovi.

6.7 Zachovanie časového limitu. Ak ste spotrebiteľ, na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak nám odstúpenie od zmluvy zašlete v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.8 Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Ak odstúpite od Zmluvy, ste povinní nám Tovar vrátiť na vlastné náklady, najlepšie súčasne s odstúpením od Zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia, najlepšie zaslaním Tovaru na adresu našej prevádzky.

6.9 Stav tovaru pri vrátení. Tovar nám musíte vrátiť nepoškodený, neznečistený, nenosený a bez známok používania, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie, pokiaľ možno v pôvodnom obale (upozorňujeme, že ak je pôvodný obal, ktorý má zabezpečiť hygienické vlastnosti Tovaru, poškodený, nie je možné odstúpiť od zmluvy o dodaní takéhoto Tovaru v súlade s vyššie uvedeným bodom 6.5). Taktiež ste povinní vrátiť nám všetky darčeky a bonusy, ak ste ich od nás dostali na základe Zmluvy v súvislosti s kúpou Tovaru.

6.10 Vrátenie finančných prostriedkov po odstúpení od zmluvy. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od Zmluvy, vrátime vám zaplatené peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia vášho odstúpenia od Zmluvy, nie však skôr, ako nám vrátite Tovar alebo predložíte doklad o tom, že nám bol Tovar zaslaný. Vrátime vám len náklady zaplatené za doručenie Tovaru podľa sadzby najlacnejšieho porovnateľného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame. Ak sa hodnota vráteného Tovaru zníži v dôsledku zaobchádzania s ním inak, ako je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou, vrátenie peňazí sa zníži o sumu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru. Finančné prostriedky vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás dostali, alebo iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme, za predpokladu, že vám tým nevzniknú dodatočné náklady.

7.      SŤAŽNOSTI

7.1 Postup pri podávaní sťažností. Podmienky reklamácie dodaného Tovaru nájdete v Postup pri podávaní sťažností. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto zmluvných podmienok.

8.      INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

8.1 Spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy. Identifikačné a kontaktné údaje uvedené v Objednávke (t. j. najmä meno a priezvisko, titul, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO a DIČ), informácie o Objednávke a platbách za Tovar, záznamy o vzájomnej komunikácii medzi vami a nami (vrátane IP adresy) alebo informácie poskytnuté vami iným spôsobom spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a možnosti uplatnenia práv z nej vyplývajúcich, a to až do uplynutia premlčacej doby pre záväzky vyplývajúce z porušenia Zmluvy. V prípade, že sú niektoré údaje súčasťou účtovných alebo daňových dokladov, doba uchovávania takýchto údajov sa riadi príslušnými právnymi predpismi. Poskytnutie a spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné na účely riadneho plnenia našich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Prevádzkovateľom osobných údajov sme my, s výnimkou osobných údajov odovzdávaných iným prevádzkovateľom, ktorí pre nás na zmluvnom základe vykonávajú vybrané činnosti pri plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo Zmluvy (dopravcovia za účelom doručenia Tovaru k Vám, prevádzkovatelia platobných systémov za účelom riadneho pripísania alebo vrátenia ceny Tovaru, poskytovatelia poštových /distribučných/ služieb za podmienok stanovených zákonom alebo výrobcovia, dodávatelia a distribútori Tovaru za účelom zabezpečenia riadneho dodania Tovaru alebo nového Tovaru). Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely ďalšieho ponúkania Tovaru a služieb a zasielania obchodných oznámení.

8.2 Zásady ochrany osobných údajov. Zaväzujeme sa chrániť všetky vami poskytnuté osobné údaje.

8.3 Prístup k osobným údajom. Samozrejme, máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Zákazník môže požiadať prevádzkovateľa o informácie o spracúvaní osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný tieto informácie zákazníkovi bez zbytočného odkladu poskytnúť. Prevádzkovateľ má právo účtovať náklady potrebné na poskytnutie informácií. Konkrétnu identifikáciu ďalších osôb, ktorým odovzdávame osobné údaje na vyššie uvedené účely, Vám poskytneme na požiadanie.

8.4 Informácie o spracovaní osobných údajov. Ak požiadate o informácie o spracovaní vašich osobných údajov, sme povinní vám ich poskytnúť. Za poskytnutie týchto informácií sme oprávnení požadovať úhradu až do výšky nákladov na ich poskytnutie. Pripomíname, že proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek namietať, rovnako ako môžete kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na iné účely, a to najlepšie e-mailom na adresu alebo podľa pokynov v doručenom obchodnom oznámení.

8.5 Ochrana vašich práv. Ak sa domnievate, že my alebo sprostredkovateľ spracúvame vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, máte právo požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, opravu nepresností alebo odstránenie protiprávneho stavu, najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť oprávnená, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Pripomíname, že ako zákazník ste oprávnený uplatniť aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákonnej ochrany osobných údajov, najmä z § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.6 Spracovanie údajov na základe súhlasu. V prípade, že spracúvame iné osobné údaje ako tie, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich povinností podľa tejto zmluvy, alebo spracúvame takéto osobné údaje na iné účely, budeme tak robiť len s vaším súhlasom. Výslovný súhlas nám môžete udeliť pri uzatváraní Zmluvy.

8.7 Overené zákazníkmiSpokojnosť s nákupom sa zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený náš e-shop. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

Tento súhlas nám udelíte zaškrtnutím príslušného políčka v objednávkovom formulári, v ktorom pre vás uvádzame samostatné informácie. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

9.      INÉ OPATRENIA

9.1 Úplnosť údajov. Je vašou povinnosťou poskytnúť nám úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné na to, aby sme vám mohli dodať Tovar (najmä údaje potrebné na účely fakturácie a dodania Tovaru atď.).

9.2 Odosielanie obchodných oznámení. Zákazník má možnosť kedykoľvek písomne odmietnuť prijímanie obchodných oznámení od spoločnosti Framee International s.r.o.

9.3 Duševné vlastníctvo. Zmluva medzi nami a vami vás neoprávňuje používať akýmkoľvek spôsobom veci chránené našimi právami duševného vlastníctva, ako sú autorské diela, databázy, ochranné známky alebo iné vlastnícke označenia.

9.4 Rozhodné právo. Práva a povinnosti neupravené Obchodnými podmienkami alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a právom Európskej únie. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami alebo Zmluvou a právnym predpisom, ak nejde o otázku, ktorú možno dohodou upraviť inak, má prednosť právny predpis.

9.5 Vzťahy s medzinárodným prvkom. Právne vzťahy medzi nami a vami sa riadia českým právom s medzinárodným prvkom a na riešenie prípadných sporov sú príslušné české súdy. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor) sa neuplatňuje.

9.6 Oddeliteľnosť. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy medzi nami a vami považuje za neplatné alebo neúčinné, ostatné časti Zmluvy zostávajú v platnosti v rozsahu, v akom nie sú viazané neplatnou časťou. V takom prípade bude neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradené platným a účinným ustanovením, ktoré zodpovedá zmyslu a zámeru pôvodného ustanovenia.

9.7 Zmena zmluvných podmienok. Tieto podmienky sa môžu z času na čas zmeniť. Na každú uzatvorenú zmluvu sa vzťahujú Podmienky platné a účinné v čase, keď nám prostredníctvom portálu odošlete vyplnenú objednávku. Upozorňujeme, že pri ďalšom využívaní našich Služieb sa tieto Podmienky môžu líšiť a mali by ste si ich pozorne prečítať pred zadaním akejkoľvek individuálnej objednávky na naše Služby.

9.8 Účinnosť. Tieto Podmienky sa vzťahujú na Zmluvy uzatvorené od 7. augusta 2023.

 

Praha, 7. augusta 2023 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.      NÁROKY Z VÁD TOVARU ZAKÚPENÉHO SPOTREBITEĽMI A NEPODNIKATEĽMI

1.1 Rozsah pôsobnosti. Táto časť reklamačného poriadku sa na vás vzťahuje len v prípade, že ste spotrebiteľ alebo nepodnikateľ, a upravuje našu zodpovednosť za vady Tovaru, ktorý sme vám dodali na základe kúpnej zmluvy.

1.2 Záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov, v prípade použitého Tovaru 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru. V prípade použiteľného Tovaru sa uvádza najkratšia doba trvanlivosti alebo v prípade Tovaru podliehajúceho skaze doba, počas ktorej je možné vec používať.

1.3 Naša zodpovednosť za vady Tovaru. Zodpovedáme za to, že Tovar je pri prevzatí a počas záručnej doby bez závad. Zodpovedáme najmä za to, že Tovar

1.3.1 má vlastnosti, na ktorých sme sa dohodli, a v prípade absencie dohody také vlastnosti, ktoré sme my alebo výrobca opísali alebo ktoré ste mohli očakávať vzhľadom na povahu Tovaru a vykonanú reklamu,

1.3.2 je vhodný na účel, na ktorý ho používame alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,

1.3.3 zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,

1.3.4 je v príslušnom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.3.5 je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

1.4 Rozšírená záruka kvality. Ak je v predávanom Tovare, jeho obale, návode priloženom k Tovaru, v reklame alebo v Zmluve uvedená doba, počas ktorej možno Tovar alebo jeho časť používať, ktorá je dlhšia ako záručná doba, zodpovedáme vám po uplynutí záručnej doby za to, že do uplynutia uvedenej doby

1.4.1 Tovar alebo akákoľvek jeho časť sú vhodné na svoj obvyklý účel,

1.4.2 Tovar alebo akákoľvek jeho časť si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

1.5 Doba predĺženej záruky kvality začína plynúť v rovnakom čase ako záručná doba. Predĺženú záruku za akosť poskytujeme na určitý Tovar len vtedy, ak je doba predĺženej záruky za akosť uvedená pri Tovare vyššie uvedenými spôsobmi.

1.6 Lehota na uplatnenie práva. Ste povinní čo najskôr skontrolovať tovar, aby ste zistili jeho vlastnosti a množstvo. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako ste mohli vady zistiť, a to v záručnej dobe alebo v predĺženej záručnej dobe za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady Tovaru zanikne a nebude vám priznané.

1.7 Vaše práva v prípade vady Tovaru. Ak je Tovar chybný, máte právo na:

1.7.1 bezplatné odstránenie závady,

1.7.2 pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak vadu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu, na dodanie nového Tovaru bez vád, ale ak sa vada týka len súčasti Tovaru, môžete požadovať len výmenu súčasti,

1.7.3 ak nie je možné odstrániť vadu ani vymeniť Tovar alebo jeho časti, odstúpiť od Zmluvy,

1.7.4 primeranú zľavu z kúpnej ceny.

1.8 Vaše práva v prípade vady použitého Tovaru. Ak má Tovar predaný s vadou alebo Tovar predaný ako použitý vadu, máte právo na:

1.8.1 bezplatné odstránenie závady,

1.8.2 primeranú zľavu z kúpnej ceny,

1.8.3 ak nie je možné odstrániť vadu ani znížiť kúpnu cenu, odstúpiť od zmluvy.

1.9 Vaše práva v prípade opakovaných alebo viacnásobných vád Tovaru. Ak Tovar nemôžete riadne používať z dôvodu opakovaného výskytu tej istej vady po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád, máte právo podľa vlastného uváženia:

1.9.1 na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčiastky, to sa však nevzťahuje na Tovar predaný s vadou alebo na použitý Tovar,

1.9.2 primeranú zľavu z kúpnej ceny,

1.9.3 odstúpiť od zmluvy.

Za opakovaný výskyt chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba vyskytne na položke po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách. Za viacnásobnú vadu sa považuje súčasný výskyt najmenej troch vád, z ktorých každá samostatne bráni užívaniu Tovaru.

1.10 Vybavovanie sťažností. Ak ste spotrebiteľ, vaša sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, do 30 dní odo dňa podania sťažnosti. Ak ste nepodnikateľ, vaša sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 21 dní. V tejto lehote vám bude oznámené vybavenie vašej reklamácie a Tovar vám bude vrátený rovnakým spôsobom, akým nám bol odovzdaný pri uplatnení reklamácie. Ak reklamácia nebude vybavená včas, máte právo odstúpiť od Zmluvy. Ak bude vaša reklamácia uznaná, záručná doba a predĺžená doba záruky za akosť sa predĺži o čas, ktorý nám trvalo vybavenie vašej reklamácie.

1.11 Náhrada nákladov na poistné plnenie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, máte nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré boli účelne vynaložené pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady Tovaru. V prípade, že vaša reklamácia bude zamietnutá, máme nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením Tovaru.

2.      NÁROKY Z VÁD TOVARU ZAKÚPENÉHO PODNIKATEĽOM

2.1 Rozsah pôsobnosti. Táto časť reklamačného poriadku sa na vás vzťahuje len v prípade, že ste podnikateľom, a upravuje našu zodpovednosť za vady Tovaru, ktorý sme vám dodali na základe kúpnej zmluvy.

2.2 Naša zodpovednosť za vady Tovaru. Tovar vám dodáme v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a vyhotovenie nie sú dohodnuté, dodáme vám Tovar v kvalite a vyhotovení zodpovedajúcom účelu uvedenému v zmluve; inak na obvyklý účel. Ak je množstvo uvedené len približne, určíme presné množstvo. Ak má Tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na vás vady, zodpovedáme za tieto vady. To neplatí, ak ide o vadu, ktorú možno pri bežnej starostlivosti zistiť v čase uzavretia Zmluvy. Všetky miery sú uvedené s toleranciou 10 %, ak nie je uvedené inak.

2.3 Nadštandardná záruka pre podnikateľov. Zodpovedáme vám aj za obdobie dohodnuté v Zmluve, a ak nie je dohodnuté, za obdobie 12 mesiacov od prevzatia Tovaru,

2.3.1 Tovar alebo akákoľvek jeho časť sú vhodné na svoj obvyklý účel,

2.3.2 že si zachová svoje obvyklé vlastnosti.

2.4 Lehota na uplatnenie práva. Ste povinný čo najskôr skontrolovať tovar, aby ste zistili jeho vlastnosti a množstvo. Svoje právo zo zodpovednosti za vady Tovaru ste povinný uplatniť u nás bez zbytočného odkladu, čo najskôr po tom, ako ste mohli vady zistiť. Najneskôr je možné toto právo uplatniť do 6 mesiacov, v prípade skrytej vady do 2 rokov odo dňa, keď sme vám Tovar dodali, alebo do konca trvania nadštandardnej záruky za akosť. V opačnom prípade vaše právo zo zodpovednosti za vady Tovaru zanikne a nebude vám priznané.

2.5 Vaše práva v prípade podstatného porušenia Zmluvy. Ak vada predstavuje podstatné porušenie Zmluvy, máte právo:

2.5.1 odstrániť vadu dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru,

2.5.2 odstrániť závadu opravou Tovaru,

2.5.3 primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

2.5.4 odstúpiť od zmluvy.

Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje dodanie Tovaru s vadou, o ktorej sme museli v čase uzavretia Zmluvy vedieť, že ak by ste ju predvídali, Zmluvu by ste s nami neuzavreli; v ostatných prípadoch sa porušenie Zmluvy považuje za nepodstatné. Ak nás o zvolenom práve neinformujete, máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy.

2.6 Vaše práva v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy. Ak je vada nepodstatným porušením Zmluvy, máte právo na:

2.6.1 na odstránenie závady,

2.6.2 primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak nás o svojom zvolenom práve neinformujete, môžeme vadu odstrániť opravou Tovaru, dodaním nového Tovaru alebo dodaním toho, čo sme nedodali. Zvolené právo nemôžete neskôr zmeniť bez nášho súhlasu.

2.7 Náhrada nákladov na poistné plnenie. V prípade, že bude vaša reklamácia uznaná, každá strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s vašou reklamáciou zodpovednosti za vady Tovaru. V prípade zamietnutia reklamácie máme právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením Tovaru.

3.      SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Potvrdenie pohľadávky. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady Tovaru vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.2 Obmedzenie zodpovednosti. My sa vám nezodpovedáme

3.2.1 v prípade potravín a nápojov pre subjektívne zmyslové vnemy spojené s ich konzumáciou, ani pre ich obvyklé alebo špecifické účinky na organizmus (alergické reakcie atď.),

3.2.2 za Tovar predaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

3.2.3 za opotrebenie Tovaru spôsobené jeho bežným používaním,

3.2.4 v prípade použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí,

3.2.5 za vady Tovaru vyplývajúce z jeho povahy, najmä v prípade Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí a podlieha skaze,

3.2.6 za vady Tovaru, ak ste o nich vedeli pred prevzatím Tovaru,

3.2.7 za vady Tovaru, ak ste ich spôsobili,

3.2.8 za následky používania Tovaru v rozpore s návodom alebo obvyklým spôsobom používania,

3.2.9 potravín a nápojov za následky ich konzumácie v rozpore s požiadavkou proporcionality.

3.3 Nemožnosť požiadať o odstúpenie od Zmluvy a dodanie nového Tovaru. Ak nemôžete vrátiť Tovar v stave, v akom ste ho dostali, nemôžete odstúpiť od Zmluvy ani požadovať dodanie nového Tovaru. To neplatí,

3.3.1 ak došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly za účelom zistenia vady Tovaru,

3.3.2 ak ste tovar používali pred zistením závady,

3.3.3 ste svojím konaním alebo opomenutím nespôsobili nemožnosť vrátenia Tovaru v nezmenenom stave, alebo

3.3.4 ak ste Tovar predali pred zistením vady, ak ste ho spotrebovali alebo ak ste Tovar zmenili pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, musíte nám vrátiť to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradiť nám zvyšok v rozsahu, v akom ste mali z používania Tovaru prospech.

3.4 Spôsob podania sťažnosti. Ak chcete uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady, najlepšie je:

3.4.1 zaslaním Tovaru do nášho sídla,

3.4.2 ak je v záručnom liste alebo inom doklade na obale Tovaru alebo v našom internetovom obchode uvedená iná osoba určená na uplatnenie zodpovednosti za vady u tejto osoby.

3.5 Požiadavky na reklamáciu. Tovar nám musí byť odovzdaný v stave, ktorý nám umožní posúdiť oprávnenosť reklamácie, najmä Tovar nesmie byť odovzdaný neprimerane znečistený. Pri uplatnení reklamácie musíte:

3.5.1 preukázať, že Tovar bol zakúpený od nás,

3.5.2 uveďte, akú vadu tovaru reklamujete a ako chcete, aby bola reklamácia vybavená. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie nie je možné dodatočne zmeniť bez nášho súhlasu.

 3.6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

Praha, 7. augusta 2023

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Formulár na odstúpenie od zmluvy